Zaļās enerģijas foruma rezolūcija

Politikas lēmumi


Rezolūcija

Ekonomikas, vides un zemkopības ministri un pirmā Latvijas Zaļās enerģijas foruma dalībnieki,

 • lai veicinātu Latvijas tautsaimniecības atdzimšanu, ilgtspējīgu attīstību un efektīvi izmantotu Latvijas atjaunojamo dabas resursu un zemes potenciālu,
 • lai būtiski samazinātu tautsaimniecības ietekmi uz klimata pārmaiņām,
 • lai līdz 2020. gadam sasniegtu vismaz 40% zaļās enerģijas īpatsvaru Latvijas tautsaimniecībā un uzlabotu Latvijas vides kvalitāti,
 • lai veicinātu sabiedrības piedalīšanos atjaunojamo energoresursu izmantošanā un energoefektivitātes paaugstināšanā,
 • lai celtu

Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeni un mazinātu sociālo spriedzi,

vienojas par šādu atjaunojamo energoresursu mērķu īstenošanu:

 • palielināt nodarbinātību vienlaicīgi tautsaimniecības sektoros, kas ir saistīti ar atjaunojamo energoresursu ražošanu un izmantošanu;
 • stiprināt valsts ekonomisko un enerģētisko neatkarību;
 • būtiski uzlabot Latvijas ekonomikas eksporta-importa bilanci;
 • samazināt izmaksas par energoresursu (siltuma, elektroenerģijas, degvielas u.c.) izmantošanu mājsaimniecībām un komersantiem;
 • veicināt Latvijas atjaunojamo energoresursu un zaļās enerģijas ražotāju konkurētspēju;
 • veicināt Latvijas atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju attīstītāju un iekārtu ražotāju konkurētspēju;
 • attīstīt Latvijā zaļo preču un pakalpojumu tirgu;
 • veicināt sadarbību starp Latvijas uzņēmējiem un zinātniekiem jaunu un efektīvāku atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izstrādāšanā un ieviešanā ;
 • veicināt

visu veidu Latvijas vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu tautsaimniecībā;

un nolemj, ka līdz 2010. gada 1. jūnijam jāizstrādā Atjaunojamo energoresursu rīcības plāns un līdz 2010. gada 1. martam jāizstrādā Atjaunojamo energoresursu likuma projekts, kas jāpieņem līdz 2010. gada beigām, un tajos tiek ietverti šādi ilgtermiņa pamatprincipi:

 • energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ir savstarpēji saistīti un līdzvērtīgi jautājumi, ko nedrīkst risināt atsevišķi;
 • sekmēt neatkarīgu dažādu nozaru ekspertu iesaistīšanu likumdošanā un rīcības plānošanā;
 • panākt, lai visiem atjaunojamo energoresursu veidiem ir iespējas attīstīties un būt konkurētspējīgiem ar fosilajiem energoresursiem;
 • izstrādāt mehānismus, lai panāktu plašu un demokrātisku sabiedrības iesaistīšanos energoefektivitātes paaugstināšanā un atjaunojamajiem energoresursu izmantošanā veicināt pašvaldību energoapgādes sistēmu

attīstību atjaunojamo energoresursu virzienā.

2010.gada 18.janvārī

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License