4.6. Vides organizācijas

4. Dalībnieki
4.1. Valsts institūcijas
4.2. Pašvaldības
4.3. Industrija
4.4. Piegādātāji un patērētāji
4.5. Nozares profesionālās organizācijas un asociācijas
4.6. Vides organizācijas
4.7. NVO, domnīcas un pētniecības organizācijas


Būtiski dalībnieki nozares politikas veidošanā ir vides organizācijas, kuras galvenokārt seko līdzi dažādu enerģētikas iniciatīvu atbilstībai vides aizsardzības prasībām, savu ietekmi īstenojot ar ietekmes uz vidi novērtējuma procesa palīdzību, publiskām akcijām un interešu pārstāvēšanu tiešā komunikācijā ar valsts un pašvaldību institūcijām. Kā būtiskākās procesu ietekmētājas saistībā ar enerģētikas politikas veidošanu un enerģētikas projektu īstenošanu Latvijā minamas tādas organizācijas, kā Vides aizsardzības klubs (VAK), Latvijas Zaļā kustība (LZK), Zemes draugi, Zaļā alternatīva, Zaļā brīvība, Pasaules dabas fonds (PDF/WWF), Baltijas vides forums.

Pasaules dabas fonds

Pasaules dabas fonds (PDF) ir Latvijā reģistrēta sabiedriskā organizācija, kas Latvijā strādā jau kopš 1991.gada. 2005.gadā PDF pārreģistrējās kā nodibinājums ar nosaukumu "Pasaules Dabas Fonds". 2005.gadā Pasaules Dabas Fonds noslēdza sadarbības līgumu ar pasaulē ietekmīgāko dabas aizsardzības organizāciju - World Wild Fund (WWF). Vienotu mērķu sasniegšanai Pasaules Dabas Fonds un WWF īsteno kopīgas kampaņas un projektus. PDF misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā.

Latvijas Zaļā kustība

Latvijas Zaļā kustība (LZK) ir vides nevalstiskā organizācija, kas tikai izveidota 2004. gada jūnijā uz to astoņu nodaļu bāzes, kuras pārtrauca savu darbību Vides aizsardzības klubā.

Organizācija apvieno vides aktīvistus, brīvprātīgos un ekspertus, kuri vēlas aktīvi darboties, lai uzlabotu vides kvalitāti un nepieļautu noziedzīgus nodarījumus pret vidi. Esam izveidojuši Ekspertu padomi, kurā darbojas savas jomas speciālisti, kas mums sniedz kvalitatīvus padomus un palīdz labāk plānot mūsu aktivitātes.

Latvijas Zaļā kustība pēdējos gados (precizēt!) īstenojusi virkni pasākumu ar mērķi kritiski vērtēt atomenerģētiku. LZK aktivitātēs īpaši uzsvērta ieguldījumu AES dārdzība, ietekme uz vidi un neatrisinātais kodolatkritumu ilgtermiņa uzglabāšanas jautājums. LZK argumentē (kur un kad?), ka būtu lietderīgāk un ilgtspējīgāku, ja AES ieguldāmos līdzekļus ieguldītu enerģijas ražošanā no atjaunojamajiem energoresursiem (AER).

Vides aizsardzības klubs

Vides aizsardzības klubs (VAK) apvieno domubiedrus ar kopējām interesēm par vides aizsardzību un sakopšanu, ar vidi saprotot dabu, sociālo un garīgo vidi. VAK sadarbojas ar tām kustībām, organizācijām un biedrībām, kuru darbība sakrīt ar VAK mērķiem un uzdevumiem. Kā mērķi VAK sev noteicis nepieļaut vides piesārņošanu un postīšanu, kā arī cīnīties pret šī procesa cēloņiem un veicināt vides atveseļošanu.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License