6.10. Valsts politika - izvēles

6. Pieejamie enerģijas veidi tagad un nākotnē
6.1. Atjaunojamie energoresursi
6.2. Eiropas Savienības mērķi atjaunojamo energoresursu izmantošanā
6.3. Latvijā sasniedzamie AER izmantošanas mērķi
6.4. Koģenerācija
6.5. Neatjaunojamie energoresursi
6.6. Ietekmes uz vidi novērtējums
6.7. Energoefektivitāte
6.8. Enerģētikas infrastruktūra
6.9. Pieprasījuma un piedāvājuma savienošana
6.10. Valsts politika – izvēles


Vērtējot enerģētikas politikas attīstību Latvijā un ar enerģētikas nozares attīstību saistīto lēmumu pieņemšanu, jāņem vērā plašāks konteksts, kādā darbojas un darbosies enerģētika Latvijā. Šobrīd iezīmējas divi nosacīti atskaites punkti enerģētikas attīstībā Eiropā un pasaulē – 2020.gads un 2050.gads. 2020.gadu Eiropas Savienība noteikusi par atskaites punktu t.s. “20-20-20” mērķu sasniegšanai. Savukārt 2050.gadu daudzi analītiķi, enerģētikas industrijas un starptautisko organizāciju pārstāvji izmanto par kontrollaiku, analizējot un prognozējot energoresursu pieejamības, klimata pārmaiņu, tehnoloģiju un nozares politikas attīstību.

Latvijas enerģētikas politikas izvēles izriet no ilgtermiņa stratēģijas, kas izriet no vairākiem objektīviem kritērijiem – Latvijas ģeogrāfiskā novietojuma, esošajām uzstādītajām ražošanas jaudām, teorētiski iespējamajiem starpsavienojumiem ar kaimiņvalstīm, valstī pieejamā energoresursu potenciāla. Būtiska ietekme uz stratēģijas izvēli un izvēlēm stratēģijas ietvaros ir Eiropas Savienības enerģētikas nozares politiskajiem un saistošajiem lēmumiem. Par būtiskāko noteicošo faktoru, kam noteikti būs ietekme uz pieņemamajiem lēmumiem, var uzskatīt ES uzstādītos mērķus, kas vērsti uz klimata pārmaiņu mazināšanu – SEG izmešu samazināšanu, RES izmantošanas paplašināšanu un energoefektivitātes paaugstināšanu.

Ticami, ka visi minētie faktori tiks ņemti vērā, bet galvenās diskusijas būs par atšķirīgu dažādu saistību un iespēju interpretāciju – paredzams, ka krustosies dažādu elektroenerģijas un siltuma ražotāju savstarpējās intereses, kas saistītas ar darbību Latvijas un Baltijas tirgū un arī ražotāju un investoru un klimata pārmaiņu lobija intereses.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License