Tabulas un grafiki

Vispārīga informācija:(* Ja vien nav norādīts citādi, tad tabulu un grafiku izejas datu avots ir LR EM)

Elektroenerģijas piegādes struktūra 2008.gadā

Elektroenerģijas patēriņa struktūra 2008.gadā (procentuālais sadalījums)

Elektroenerģijas bruto patēriņš (absolūtās vienībās)

Elektroenerģijas patēriņa struktūra 2008.gadā (absolūtās vienībās)

Enerģijas gala patēriņa struktūra energoresursu griezumā 2008.gadā

Elektroenerģijas pašnodrošinājuma dinamika, 1998.-2008.gads

Elektroenerģijas starpvalstu tirdzniecības apjomi 2008.gadā

Elektroenerģijas cena mājsaimniecībām 2009.gadā

Primāro energoresursu sadalījums (procentos) 2008.gadā

Primāro energoresursu patēriņa struktūra 2008.gadā

Enerģijas patēriņa sruktūra mājsaimniecībās (petadžoulos (PJ))

Koģenerācijā saražotā elektroenerģija ES valstīs 2007.gadā

Enerģijas patēriņa sruktūra mājsaimniecībās (procentos)

Centralizētās siltumenerģijas patēriņš (petadžoulos (PJ)) no 2003. līdz 2008.gadam

Centralizētās siltumenerģijas patēriņš (petadžoulos (PJ)) 2008.gadā

Kurināmā patēriņa struktūra koģenerācijas stacijās (procentos) 2008.gadā

Dabas gāzes cena mājsaimniecībām EUR 2009.gada 1. un 2.pusgadā

Dabas gāzes cena mājsaimniecībām (D2 patēriņa grupa, 20<200GJ) EUR, ar nodokļiem, 2009.gadā

Dabas gāzes cena mājsaimniecībām EUR 2009.gadā, ar nodokļiem. Salīdzinošs grafiks

Atjaunojamie energoresursi (AER):

Obligātā iepirkuma komponente un kurināmā patēriņa struktūra koģenerācijā

Enerģētiskās koksnes potenciāls Latvijā, miljoni berkubikmetru

No AER saražotā elektroenerģija ES valstīs procentos no gala patēriņa

AER potenciāls elektroenerģijas ražošanā

Obligāti iepērkamās no AER saražotās elektroenerģijas apjomi


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License