Pašvaldības

Dalībnieki
-Valsts institūcijas
-Pašvaldības
-Industrija
-Piegādātāji un patērētāji
-Nozares profesionālās organizācijas un asociācijas
-Vides organizācijas
-NVO, domnīcas un pētniecības organizācijas
-Eiropas līmeņa dalībnieki


104. Pašvaldības ir tas līmenis, kurā ar energoapgādi saistīto jautājumu risināšana notiek ikviena iedzīvotāja ikdienā un visbiezāk – siltumapgādes (ziemas periodā) un elektroapgādes (visu gadu) kontekstā. Pašvaldību līmenis ir tas lēmumu pieņemšanas un rīcības līmenis, kurā visbiežāk tiek risināti arī energoefektivitātes jautājumi. Pēdējo gadu laikā veidojas prakse, ka pašvaldības, efektīvākai energoefektivitātes jautājumu risināšanai izveido enerģētikas aģentūras (EA).

105. Latvijā šobrīd darbojas divas jau izveidotas enerģētikas aģentūras – Rīgas un Zemgales EA un tiek veidota vēl viena - Liepājā. Enerģētikas aģentūru tīklojums no funkcionālā viedokļa Latvijā būtu optimāls, ja tiktu izveidotas un darbotos enerģētikas aģentūras katrā Latvijas reģionā, arī Vidzemē – Valmierā vai Cēsīs un Latgalē – Rēzeknē vai Daugavpilī.

106. Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) loma būtu atzīmējama īpaši, jo Rīgā ir aptuveni puse no Latvijas dzīvojamā fonda un vairāk nekā puse no tā ir nepieciešami energoefektivitātes pasākumi. Ierobežota finansējuma apstākļos REA ir iecere veidot fondu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai – ēku renovācijai un siltināšanai, tā uzlabojot dzīvojamo ēku enerģijas patēriņa rādītājus.

107. Svarīgākie skaitļi: REA mērķis – īstenojot energoefektivitātes pasākumus, īpatnējā siltumpatēriņa vidējos radītājus Rīgā no 230kWh uz kvadrātmetru dzīvojamās platības samazināt līdz 150kWh/m2.

109. Rīgas enerģētikas aģentūra

110. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) ir izveidota ar Rīgas Domes 2007. gada 23. janvāra lēmumu „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” izveidošanu”.

111. REA izveidota sekojošu pašvaldības funkciju nodrošināšanai:
- energoapgādes un energoefektivitātes vadība un koordinācija Rīgas pašvaldībā;
- informācijas pieejamības nodrošināšana par minētajiem jautājumiem iedzīvotājiem.

112. REA galvenie darbības virzieni ir:
- energoapgādes un energoefektivitātes ilgtermiņa koncepciju un programmu izstrāde un aktualizēšana, šo dokumentu ieviešanas organizēšana un uzraudzība;
- līdzekļu piesaiste energoapgādes un energoefektivitātes jautājumu risināšanai no dažādiem investīciju fondiem nacionālā un starptautiskā līmenī;
- ēku energosertificēšana un ēku energoauditu organizēšana;
- sabiedrības informēšana, konsultēšana un apmācība par enerģijas patēriņa samazināšanas jautājumiem;
- atbilstoši ES direktīvas prasībām mazo apkures katlu ar jaudu >20kW un gaisa kondicionēšanas sistēmu ar jaudu >12 kW uzskaite un regulāra uzraudzība.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License