4.5. Nozares profesionālās organizācijas un asociācijas

4. Dalībnieki
4.1. Valsts institūcijas
4.2. Pašvaldības
4.3. Industrija
4.4. Piegādātāji un patērētāji
4.5. Nozares profesionālās organizācijas un asociācijas
4.6. Vides organizācijas
4.7. NVO, domnīcas un pētniecības organizācijas


Enerģētikas nozares uzņēmumu un ekspertu asociācijas ir būtisks enerģētikas politikas procesu dalībnieces. Asociācijas dibinātas jomas profesionāļu zināšanu un pieredzes konsolidēšanai un lai labāk pārstāvētu intereses nozares ietvaros un veidojot valsts politiku. Kā būtiskākās organizācijas minamas Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija, Latvijas siltumuzņēmumu asociācija, LatbioNRG, Zaļās mājas.

Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija

LEEA savu darbību uzsāka kā reģistrēta biedrība 2007. gada 22. jūnijā, saplūstot Latvijas Elektroenerģētiķu biedrībai (LEB) un Latvijas Energobūvniecības asociācijai (LEBA). LEEA šobrīd ietilpst 75 juridiskas firmas, kuru kopējais bruto apgrozījums pārsniedz 300 miljonu latu. Papildus profesionālajai inženieru un tehniskajai darbībai, LEEA dibināta, lai nodarbotos ar energosistēmas apgādes drošuma problēmām un energosistēmas perspektīvās attīstības problēmām.

Latvijas siltumuzņēmumu asociācija

Latvijas siltumuzņēmumu asociācija (LSUA) ir sabiedriska profesionāla organizācija, kas apvieno gan centralizētās siltumapgādes uzņēmumus, gan siltumiekārtu ražotājus, gan konsultantu un montāžas firmas, gan siltumiekārtu un aprīkojuma piegādātājfirmas, kā arī atsevišķus individuālos biedrus. Asociācija ir dibināta 1993.g. 26.jūlijā, pārreģistrēta atbilstoši LR likumdošanas prasībām, kopš 2005.g.27.maija - biedrība „Latvijas siltumuzņēmumu asociācija”. Patlaban LSUA apvieno 63 biedrus, LSUA biedri (siltumražotāji) saražo ap 95% no Latvijas centralizēti piegādātās siltumenerģijas.

LSUA vīzija ir būt par atzītāko, aktīvāko un visaptverošāko profesionālo organizāciju siltumapgādes un koģenerācijas jomā Latvijā. LSUA mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu centralizētās siltumapgādes jomas attīstību Latvijā, optimāli līdzsvarojot siltumenerģijas lietotāju, siltumenerģijas piegādātāju, vietējā kurināmā izmantošanu un vides aizsardzības intereses.

LSUA mērķis ir, pārstāvot biedru intereses, attīstīt centralizēto siltumapgādi un koģenerāciju - ieviest progresīvāko pieredzi, modernu energoefektīvu tehniku, maksimāli izmantot vietējo kurināmo, attīstīt vietējās siltumtehnikas ražošanu, piedalīties siltumapgādes attīstības plānu, likumdošanas un normatīvo aktu izstrādāšanā. Tādējādi LSUA cīnās arī par energoefektivitātes paaugstināšanu, vides aizsardzību un izmaksu samazināšanu patērētājiem. Asociācija gatavo priekšlikumus siltumapgādes nozares attīstības stratēģijas jautājumos, nozares normatīvajiem aktiem, apkopo informāciju par siltumapgādes situāciju un tarifiem, organizē speciālistu tikšanās, konferences, seminārus, piedalās ekspluatācijas personāla apmācībās, programmu izstrādē un sertifikācijā, u.c.

Nacionālā Enerģētikas Konfederācija (NEK)

Nacionālā enerģētikas konfederācija ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas energoražotājus, transportētājus un patērētājus, tādēļ tajā ietilpst gan asociācijas (tādas kā Energoresursu piegādātāju asociācija, Latvijas Kūdras ražotāju asociācija, Siltumapgādes uzņēmumu asociācija, Stividorkompāniju asociācija), gan komercsabiedrības (a/s “Latvenergo”, a/s “Latvijas gāze”), gan biedrības (Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība), fonds (Latvijas Mazās enerģētikas fonds) un arī Latvijas Pašvaldību savienība. NEK prezidents ir Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Juris Ekmanis.
NEK kā savus darbības uzdevumus nosauc:
- Uzņemties iniciatīvu jaunu zinātnisku virzienu un ar to saistītu zinātnisku institūciju veidošanai enerģētikā.
- Veicināt Latvijas enerģētikas integrāciju Baltijas un Eiropas valstu enerģētiskajā vidē.
- Radīt stabilu un drošu enerģētikas sektoru valstī.
- Atbalstīt investīcijas, kuras nodrošina enerģētikas sektora drošumu, efektivitāti un vietējo un ārvalstu resursu izmantošanu.
- Sekmēt energoefektīvu, ekonomisku un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu.

LatbioNRG

„LatbioNRG” ir Latvijas biomasas asociācija, kas dibināta 2008.gada 25.februārī kā bezpeļņas organizācija. Asociācijas galvenie mērķi ir veicināt biokurināmā, tajā skaitā koksnes izmantošanu enerģētikas nozarē; veicināt biokurināmā ražošanu; pārstāvēt biokurināmā ražotājus un lobēt to intereses, tādejādi veicināt Latvijas neatkarību enerģētikas nozarē, enerģijas ražošanā izmantojot pieejamos vietējos resursus.

LatbioNRG ir cieša sadarbība ar pētniecības instancēm - Latvijas valsts mežzinātnes institūts "SILAVA" un "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu", lai iegūtu konkrētu faktoloģisko datu kopumu, ko izmanto, vēršoties pie valdības, kā arī, informējot plašsaziņas līdzekļus. LatbioNRG popularizē bioenerģijas aktivizēšanas ideju vietējiem ražotājiem, kā arī runā ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Latvijas Energoefektivitātes asociācija

Latvijas Energoefektivitātes asociācija (LATEA) ir nevalstiska organizācija, kura apvienojušies Latvijas uzņēmēji (gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji) ar mērķi aktīvi līdzdarboties enerģētikas nozares politikas veidošanā un sadarbosies ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī sabiedrību un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem. Statūti paredz veicināt sabiedrības izglītošanu energoefektivitātes un ar to saistītajās jomās un iesaistīt sabiedrību energoefektivitātes tēmas aktualizēšanā un sekmēt tās izpratni par energoefektivitātes jautājumiem.

Zaļās mājas

Biedrība "Zaļās mājas" ir organizācija, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu būvniecību, kas respektē ekoloģiskos ierobežojumus un ir sociāli un finansiāli izdevīga. Biedrība dibināta 2006. gada decembrī. LR UR Biedrību reģistrā tā reģistrēta 2007. gada 9. janvārī. ZM misija - veicināt ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgas dzīves vides kvalitātes paaugstināšanos, palielinot videi draudzīgu un atjaunojamu resursu izmantošanu sabiedriskajā un privātajā dzīves telpā, tā mazinot globālo piesārņojumu un klimata izmaiņu draudus.

Eiropas līmeņa dalībnieki

Ir vairāki Eiropas un globāla līmeņa dalībnieki, kuru loma saistās ar tīklošanās un pārstāvniecības funkciju īstenošanu. Šie dalībnieki tiek uzskatīti par autoritatīviem viedokļa par enerģētikas jautājumiem avotiem. Šādi dalībnieki ir Pasaules enerģētikas padomes Latvijas nacionālā komiteja (PEP LNK) un Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Fizikālās enerģētikas institūts (FEI). Šajās organizācijās ir ievērojams zinātniskais potenciāls un pieredze dažādu jomu enerģētikas izpētes projektu īstenošanā, sākot ar atomenerģētiku un beidzot ar modernajām tehnoloģijām enerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License