Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.262

MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" doc formātā.

Pielikums Nr.1 Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, kas obligāti nosedzama ar tādu elektroenerģiju, kura ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Pielikums Nr.2 Iesniegums tiesību iegūšanai izmantot atjaunojamos energoresursus saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētās maksas saņemšanai par elektrostacijā uzstādīto jaudu.

Pielikums Nr.3 Uzaicinājums piedalīties konkursā tiesību iegūšanai pārdot vēja, biomasas, biogāzes vai saules elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

Pielikums Nr.4 Apliecinājums

Pielikums Nr.5 Iesnieguma par tiesību iegūšanu pārdot biomasas vai biogāzes elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tam pievienoto dokumentu vērtēšanas kritēriji.

Pielikums Nr.6 Iesnieguma par tiesību iegūšanu pārdot vēja elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tam pievienoto dokumentu vērtēšanas kritēriji.

Pielikums Nr.7 Iesnieguma par tiesību iegūšanu pārdot saules elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tam pievienoto dokumentu vērtēšanas kritēriji.

Pielikums Nr.8 Koeficienta k vērtības atkarībā no elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas.

Pielikums Nr.9 Gada pārskats par izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju elektrostacijās, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License