Jēdzieni un saīsinājumi
Jēdziens Skaidrojums
AER atjaunojamie energoresursi: "vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, paisuma un bēguma, ūdens enerģija, atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāze, biomasa [bioloģiski noārdāmā frakcija produktos, rūpniecības un sadzīves atkritumos, lauksaimniecības (ieskaitot augu un dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī mežsaimniecības un līdzīgu nozaru ražošanas atlikumos]" (Enerģētikas likums, 1.panta 24.punkts)
AES atomelektrostacija: termoelektrostacija, kurā siltumu iegūst dažu smago elementu (235U, 239Pu) atomu kodolu dalīšanās ķēdes reakcijā. Vairāk informācijas par kodolreaktoru tehnoloģijām un tipiem var gūt Wikipedia (angļu valodā) un Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) vietnē, kur pieejams arī izvērsts publikāciju par AES inženiertehniskajiem risinājumiem saraksts.
antropogēnas klimata pārmaiņas cilvēka rīcības izraisītas pārmaiņas pasaules klimatā
ārējās izmaksas ārējās izmaksas enerģētikā ir saistītas ar daudziem faktoriem, tostarp tādiem, kā ietekme uz sabiedrības veselību, kaitējums videi (faunai, florai, augsnei, būvmateriāliem, celtnēm, kultūras pieminekļiem), dzīves kvalitātes krišanās (trokšņi, acu asarošana vai redzes traucējumi, nepatīkamas smakas, satiksmes plūsma), lauksaimniecības zemju degradācija, klimata pārmaiņas, dabas resursu noplicināšana. Ārējās izmaksas rodas enerģijas tehnoloģiju dzīves cikla dažādos posmos un to ietekme var būt gan lokāla, gan reģionāla, gan globāla. Vairāk par enerģijas ārējām izmaksām angļu valodā var lasīt External Costs, External Costs of Energy Technologies, Energy Subsidies and External Costs, Adding Up the True Cost of Energy, US Study on External Costs of Energy.
AST A/S Augstsprieguma tīkls
atjaunojamie energoresursi nefosilas izcelsmes energoresursi - vējš, saule, ūdens, biomasa, zemes siltums (skat. arī AER)
bāzes jauda neatkarīgi no klimatiskajiem un meteoroloģiskajiem apstākļiem gada laikā vairāk nekā 6500 stundas pieejama enerģijas ražošanas jauda. Par bāzes jaudu visbiežāk uzskata ogļu elektrostacijas, atomelektrostacijas, dabasgāzes koģenerācijas stacijas, lielas jaudas hidrospēkstacijas ar nemainīgi stabilu caurplūdi.
BEMIP Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojumu plāns (Baltic Energy Market Interconnection Plan)
BJR Baltijas jūras reģions (tiek izmantots arī saīsinājums BJRV, kas nozīmē Baltijas jūras reģiona valstis)
BREF labākās pieejamās tehnoloģijas atsauces dokuments (The BAT (Best Available Techniques) Reference Document) lielajām spēkstacijām (Large Combustion Plants), kas tehnoloģiskajā procesā veic kurināmā sadedzināšanu; attiecas uz spēkstacijām, kuru termālā jauda (MWth) ir 50MW un vairāk

Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License