Saturs

1. Ievads
2. Klimata pārmaiņas
2.1. ANO klimata pārmaiņu konvencija un Kioto protokols
2.2. SEG izmeši
2.3. Ilgtspēja

3. Enerģētikas politikas pamatnostādnes
Latvijā
Eiropā

4. Dalībnieki
4.1. Valsts institūcijas
4.2. Pašvaldības
4.3. Industrija
4.4. Piegādātāji un patērētāji
4.5. Nozares profesionālās organizācijas un asociācijas
4.6. Vides organizācijas
4.7. NVO, domnīcas un pētniecības organizācijas

5. Enerģijas pieprasījums un piedāvājums
5.1. Enerģijas pieprasījums Latvijā
5.2. Enerģijas piedāvājums Latvijā
5.3. Elektroenerģijas ģenerācijas avoti
5.4. Siltumenerģijas ģenerācijas avoti
5.5. Enerģijas avoti tuvākajā nākotnē

6. Pieejamie enerģijas veidi tagad un nākotnē
6.1. Atjaunojamie energoresursi
6.2. Eiropas Savienības mērķi atjaunojamo energoresursu izmantošanā
6.3. Latvijā sasniedzamie AER izmantošanas mērķi
6.4. Koģenerācija
6.5. Neatjaunojamie energoresursi
6.6. Ietekmes uz vidi novērtējums
6.7. Energoefektivitāte
6.8. Enerģētikas infrastruktūra
6.9. Pieprasījuma un piedāvājuma savienošana
6.10. Valsts politika – izvēles

7. Mērķa formulējums - nacionālās intereses
7.1. Attīstības un ilgtspējības intereses
7.2. Drošības intereses
7.3. Enerģētiskās atkarības mazināšana
7.4. Enerģētikas saikne ar ekonomisko attīstību

8. Galvenās dilemmas, pretrunas un riski
9. Politikas lēmumi
9.1. Pieņemtie lēmumi, nostādnes
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.262
9.2. Pieņemamie lēmumi, nostādnes
9.3. Politikas process – esošā ceļa karte
9.4. Neizlemtie un lemjamie jautājumi
9.5. Kādi dokumenti tiek attīstīti un pārskatīti
9.6. Kādu lēmumu veidošanā nepieciešams iesaistīties

Jēdzieni un saīsinājumi
Tabulas un grafiki


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License