4.3. Industrija

4. Dalībnieki
4.1. Valsts institūcijas
4.2. Pašvaldības
4.3. Industrija
4.4. Piegādātāji un patērētāji
4.5. Nozares profesionālās organizācijas un asociācijas
4.6. Vides organizācijas
4.7. NVO, domnīcas un pētniecības organizācijas


Enerģētikas industrijas pārstāvji ir uzskatāmi par aktīvākajiem enerģētikas regulējumā ieinteresētajiem dalībniekiem. Latvenergo koncerns - AS "Sadals tīkls" (ST), AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), AS "Latvenergo" (LE) - un tajā ietilpstošie uzņēmumi ir uzskatāmi par būtiskāko industrijas interešu pārstāvi enerģētikas politikas veidošanā. Latvenergo koncerna uzņēmumi ir juridiski nodalīti, tomēr to faktiskā ietekme uz enerģētikas attīstību Latvijā ir objektīvi nozīmīga – gan politikas plānošanā, gan infrastruktūras attīstībā, gan enerģijas ražošanā.

Latvijas enerģētikā pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas aktīvi savas intereses aizstāvēja elektroenerģijas ražotāji no atjaunojamajiem energoresursiem un it īpaši mazo HES kā elektroenerģijas ražošanas avota aizstāvji. Elektrības ražošanai mazajos HES tika izveidota labvēlīga normatīvā vide, kas paredzēja īpašu atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma par dubultu tarifu veidā. Jāatzīmē, ka visu mazo HES pastāvēšanas un darbības laiku šis elektroenerģijas ražošanas veids guvis pretrunīgu vērtējumu, kas galvenokārt saistīts ar ieguvumu samērojamību ar iespējamo kaitējumu videi un papildu slogu elektroenerģijas gala lietotājiem augstākas elektroenerģijas cenas veidā, kas iestrādāta elektroenerģijas gala tarifā un ko AS "Latvenergo" jāiepērk obligātā iepirkuma mehānisma ietvaros.

Visu Latvijā iespējamo AER operētāji (vējš, mazas jaudas hidroenerģija, saule, biomasa, biogāze, mazas jaudas koģenerācija) ir guvuši atbalstu saražotās elektroenerģijas iepirkšanai par paaugstinātu iepirkuma tarifu (jeb t.s. feed-in tarifu).

Būtiska loma Latvijas apgādē ar primārajiem energoresursiem ir uzņēmuma AS "Latvijas gāze", kurš līdz ar uzņēmumu "Itera Latvija" veido de facto dabas gāzes piegādes Baltijas valstīs monopolu dabasgāzes importā, pārvadē, uzglabāšanā un tirdzniecībā. Uzņēmums "Latvijas gāze" pieder Krievijas uzņēmumam "Gazprom" (25%), Vācijas "E.On Ruhrgas International AG" (47.15%), SIA "Itera-Latvija" (25%).

Svarīgākie skaitļi: Mazas jaudas (līdz 4MW) elektrostaciju kopējā izstrāde 2009.gadā bija 479GWh jeb 9,9% no kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma. Mazie HES Latvijā 2009.gadā saražo aptuveni 57GWh elektroenerģijas jeb 1,1% no kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License