Ieteikumi komentētājiem

Paldies, ka piedalāties enerģētikas politikas apskata darba versijas caurskatīšanā un uzlabošanā!

Pirms piedāvāt ieteikumus, lūdzu izlasiet resursa izveidošanas mērķa formulējumu un politikas apskata Ievadu. Tas palīdzēs labāk un precīzāk formulēt kritiku un ieteikumus. Tālāk doti vairāki iespējamie jautājumi, ko vēlams sev uzdot, lasot vietnē pieejamo informāciju. Šie jautājumi ir uzvedinoši un nav ierobežojoši un jāsaprot tikai un vienīgi kā kritisku un konstruktīvu domāšanu rosinoši.

Komentēšanas mērķis ir identificēt nepieciešamos uzlabojumus no:

 • Teksta satura (uzbūves, struktūras, apjoma, saprotamības, uztveramības un aptveramības) viedokļa:
  • Vai esošais saturs "sedz" visus svarīgākos jautājumus?
  • Vai teksta formulējums ir skaidrs un saprotams?
  • Vai teksts nav pārāk vienkāršots / sarežģīts?
  • Vai teksta nav pārāk daudz / maz?
  • Vai datu un informācijas skaitļu veidā nav par daudz / maz?
 • Resursā pieejamās vizuālās informācijas (teksta izcēlumi, tabulas un grafiki) viedokļa:
  • Vai ir pietiekami / par daudz / par maz īnformācijas vizualizācijas?
  • Vai tabulas un grafiki ir vizuāli uztverami un saprotami?
  • Vai teksta izmērs ir pietiekams un ir / nav jāpalielina kopumā / atsevišķās vietās?
  • Vai vietnes veidotāju liktie teksta izcēlumi ir nepieciešami, jāmaina vai jāpapildina?
 • Resursā paredzētās informācijas papildināšanas iespēju (mijiedarbības) viedokļa:
  • Vai vietnē paredzētās mijiedarbības (komentēšana, e-pasti, lapu rediģēšana) iespējas ir labi pamanāmas, ērti izmantojamas un pietiekamas?
  • Vai lasītājiem jādod plašākas līdzdalības iespējas vietnes satura veidošanā?
  • Vai rediģēšanas un komentēšanas tiesības jādod tikai reģistrētiem vietnes lasītājiem?
  • Vai vietnes izvēlnes ir pāskatāmas un ērti izmantojamas?

Komentārus ir lūgums iesūtīt uz e-pastu vai arī, izmantojot "e-pasts vietnes veidotājiem" lapā piedāvāto saskarni.

Arī apjomīgus un izvērstus komentārus, papildinājumus un pielikumus ieteicams sūtīt vietnes veidotājiem uz e-pastu.

Šajā politikas apskata un publiski pieejama informācijas un analīzes resursa veidošanas stadijā ir svarīgi identificēt iespējami vairāk potenciālos trūkumus un riskus, lai tos laicīgi novērstu. Tādēļ jebkādi citi iespējamie ieteikumi un priekšlikumi, kas ļaus pilnveidot šo resursu, tiks vērtēti atzinīgi!


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License