Latvijā

Enerģētikas politikas pamatnostādnes
Latvijā
Eiropā


Latvijas valdība 2006.gadā apstiprinājusi Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016.gadam. Tas ir politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas valdības politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus enerģētikā turpmākajiem desmit gadiem un iezīmē arī nozares ilgtermiņa attīstības virzienus. Kā galvenie pildāmie uzdevumi enerģētikā definēti energoapgādes drošuma palielināšana, enerģijas pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem, energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu plaša un efektīva izmantošana enerģijas ražošanā, kas sakrīt ar reālajām enerģijas patēriņa prognozēm un ES enerģētikā uzstādīto mērķu sasniegšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanu.

Pārvades sistēmas operatora ikgadējā novērtējuma ziņojumā par 2008.gadu izteiktās prognozes liecina, ka ir sagaidāma būtiska un ilgstoša globālās ekonomiskās lejupslīdes ietekme uz enerģijas gala patēriņu. ES noteiktajā vairāku enerģijas un klimata mērķu sasniegšanas atskaites punktā – 2020.gadā – prognozētais elektroenerģijas gada patēriņš Latvijā būs 8792 gigavatstundas (GWh), kas ir ievērojama korekcija, salīdzinot ar PSO ikgadējā ziņojumā par 2007.gadu paustajām prognozēm šim pašam atskaites periodam, kad tika lēsts 11300GWh apmērā. Tātad, izvērtējot patēriņa pieauguma samazinājumu turpmākajos gados, prognozes korekcija atšķiras par 2508GWh un šis apjoms ir pielīdzināms Latvijas elektroenerģijas 2009.gada importa eksporta starpībai (-2226GWh).

Latvijas enerģētikas politikas pamatnostādnes balstās uz Eiropas Savienībā definētiem un Latvijas enerģētikas politikai svarīgiem pamatprincipiem – Latvijas enerģētikas politika saskan ar vispārējiem Eiropas Savienības enerģētikas politikas principiem, kuru mērķis ir padarīt enerģijas ražošanu un izlietošanu draudzīgāku videi un mazināt enerģijas piegādes riskus. Savukārt Energoapgādes drošības pamatā ir enerģijas resursu avotu un piegāžu diversifikācija un pašnodrošinājuma paaugstināšana. Brīvs un likvīds enerģijas tirgus, konkurence un atvērtība investīcijām ir apstiprināto enerģētikas pamatnostādņu ieviešanas mērķis un priekšnoteikums vienlaikus. Tāpat jāņem vērā, ka enerģētikas politika ir nozare, kuras daudzi aspekti jāsaskaņo ar vides, lauksaimniecības un ārlietu politiku.

Svarīgākie skaitļi: Latvijā elektroenerģijas gala patēriņa prognozes korekcija 2020.gadam parāda samazinājumu par 2508GWh, salīdzinot ar prognozēm pirms ekonomikas lejupslīdes.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License