Eiropā

Enerģētikas politikas pamatnostādnes
Latvijā
Eiropā


Eiropas Savienības dokumenti, kas nosaka ES vērtības, mērķus un darbības enerģētikas nozarē, uzsver, ka ES enerģētikas politikas pamatprincipi ir droša, pietiekama un nepārtraukta energoapgāde. Tas sasaucas ar Latvijā pieņemtajiem pamatprincipiem, kas nostiprināti politikas plānošanas dokumentos. ES mērķus un uzdevumus enerģētikā definē vairāki dokumenti un normatīvie akti (direktīvas), no kuriem svarīgākie ir:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/89/EK (2006. gada 18. janvāris) par pasākumiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu un ieguldījumus infrastruktūrā;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/54/EK (2003. gada 26. jūnijs) par elektroenerģijas iekšējā tirgus kopīgiem noteikumiem un par Direktīvas 96/92/EK atcelšanu.

Sasummējot, ES enerģētikas politikai ir vairāki pamatvirzieni un tiem, savukārt, ir vairākas darbības un regulācijas jomas:

Energoefektivitāte

  • produktu
  • būvju
  • pakalpojumu energoefektivitāte

(Skat. sīkāku informāciju EK mājaslapā angļu valodā)


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License