Enerģijas piedāvājums Latvijā

5. Enerģijas pieprasījums un piedāvājums
5.1. Enerģijas pieprasījums Latvijā
5.2. Enerģijas piedāvājums Latvijā
5.3. Elektroenerģijas ģenerācijas avoti
5.4. Siltumenerģijas ģenerācijas avoti
5.5. Enerģijas avoti tuvākajā nākotnē


Latvijas energoresursu bilance 2008.gadā (?) kopā bija 206PJ. 19PJ, jeb 9% veidoja elektroenerģija. Kurināmā koksne veidoja 50PJ, jeb 24%. Pārējo veidoja fosilie resursi – naftas produkti 33%, dabas gāze 32% un ogles 2%. Citi resursu lietojums nebija būtisks. Atjaunojamo resursu daļa pieaug (1994.g.- 27%; 2004.g.- 36%). No Latvijas saistībām AER īpatsvara palielināšanā izriet, ka līdz 2020.gadam AER daļai elektroenerģijas gala patēriņā jāsasniedz 40%. Būvējot ar fosilajiem energoresursiem darbināmus TEC, būs straujāk jāpalielina arī AER apjoms. Latvijas elektroenerģijas importa pārsvars pār eksportu ir aptuveni 3-4% no bilances.

Svarīgākie skaitļi: Pašnodrošinājums ar elektroenerģiju 2009.gadā bija 63%.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License