6.2. Eiropas Savienības mērķi AER izmantošanā

6. Pieejamie enerģijas veidi tagad un nākotnē
6.1. Atjaunojamie energoresursi
6.2. Eiropas Savienības mērķi atjaunojamo energoresursu izmantošanā
6.3. Latvijā sasniedzamie AER izmantošanas mērķi
6.4. Koģenerācija
6.5. Neatjaunojamie energoresursi
6.6. Ietekmes uz vidi novērtējums
6.7. Energoefektivitāte
6.8. Enerģētikas infrastruktūra
6.9. Pieprasījuma un piedāvājuma savienošana
6.10. Valsts politika – izvēles


Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķus, kas tuvākās desmitgade slaikā jāsasniedz saistībā ar enerģijas ražošanu un patēriņu. Šos mērķus dēvē par “20-20-20” mērķiem, kas nozīmē, ka līdz 2020.gadam ES jāpanāk, ka par 20% jāsamazina siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmeši, līdz 20% jāpalielina atjaunojamo energoresursu īpatsvars enerģijas gala patēriņā un par 20% jāpaaugstina energoefektivitāte. Eiropas Savienība savu stratēģisko mērķi definējusi Eiropas Komisijas Baltajā grāmatā „Enerģija nākotnei: atjaunojamie enerģijas avoti” (1997. gads), kur noteikusi, ka atjaunojamo energoresursu daļa Eiropas Savienības primāro resursu bilancē jāpalielina no 6% 1997. gadā līdz 12% 2010. gadā. Šis uzdevums ir virzīts gan uz enerģijas apgādes drošības paaugstināšanu, gan ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanu.

Šo politikas virzienu turpināja Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektroenerģijas tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus. Direktīvas mērķis ir palielināt no atjaunojamajiem energoresursiem saražoto daļu līdz 22,1 % no kopējā Eiropas Savienības elektroenerģijas patēriņa 2010. gadā. Atsevišķs mērķis tika izvirzīts arī attiecībā uz biodegvielām – Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija Direktīva 2003/30/EK par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšanu transportā nosaka, ka biodegvielas īpatsvaram Eiropas Savienības dalībvalstīs jāsasniedz 2 % 2005. gadā un 5,75 % 2010. gadā.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License