5. Enerģijas pieprasījums un piedāvājums

5.1. Enerģijas pieprasījums Latvijā
5.2. Enerģijas piedāvājums Latvijā
5.3. Elektroenerģijas ģenerācijas avoti
5.4. Siltumenerģijas ģenerācijas avoti
5.5. Enerģijas avoti tuvākajā nākotnē


Latvija ar vietējiem energoresursiem pašlaik var nodrošināt nedaudz mazāk kā trešdaļu no nepieciešamā enerģijas pieprasījuma. Primāro energoresursu ziņā Latvijā ir līdzsvars starp AER (36%), dabasgāzi (29%) un naftas produktiem (30%). Viens no valsts enerģētikas politikas mērķiem ir panākt energoapgādes drošumu un nepieciešamo resursu pieejamību - veicinot piegāžu dažādošanu, kā arī, palielinot AER efektīvu izmantošanu.

Patēriņš
Latvijā lielāko daļu enerģjas patērē mājsaimniecības un transporta sektori. Latvijai iestājoties ES, enerģijas gala patēriņš joprojām bija par 39% zemāks nekā 1990.gadā, kas izskaidrojams ar rūpniecības un ražošanas apjomu strauju sarukšanu deviņdesmito gadu sākumā. Ja patēriņa daļa transporta (25%) un rūpniecības (19%) nozarēs Latvijā ir zem vidējā ES-27 līmeņa, tad mājsaimniecību sektorā Latvijā patēriņš (37%) ir augstāks par vidējo ES-27 (26%).

Piedāvājums
Piedāvājuma pusē elektroenerģijas ražošana ir balstīta uz autjaunojamajiem energoresursiem (galvenokārt hidroenerģija) un pakāpeniski augošas dabas gāzes daļas. Dabasgāzes lietojuma pieaugums saistīts galvenokārt ar to, ka dabasgāze enerģijas ražošanā aizstāj naftas produktus. Elektroenerģijas ražošana no hidroresursiem nozīmē svārstības vietēji saražotas elektroenerģijas apjomā, jo to ietemē ūdens pietece Daugavas baseinā, galvenokārt, pavasara palu laikā.

Imports
No energoresursiem Latvija importē galvenokārt dabas gāzi (49%) un naftu (44%) un lielākais piegādes avots šiem resursiem ir Krievija. Elektroenerģijas imports importēto energoresursu vidū ir ap 5% un vēl 2% veido cietais kurināmais (ogles u.c.)

Svarīgākie skaitļi: AER daļa primāro energorsursu bilancē ES-27 ir 6%, Latvijā 36%.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License