3. Enerģētikas politikas pamatnostādnes


Latvijā
Eiropā


Nozares attīstību, vai tas būtu vietējais, nacionālais, reģionālais vai Eiropas līmenis, nosaka ne tik vien nozares uzņēmēju intereses, bet arī dažādu līmeņu plānošanas dokumenti. Valsts un ES līmenī nozares attīstības virzienus, mērķus un prioritātes mēdz definēt t.s. politikas plānošanas dokumentos. Arī Latvijas valdība 2006.gadā apstiprinājusi Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016.gadam, kas nosaka Latvijas valdības politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus enerģētikā turpmākajiem desmit gadiem un iezīmē arī nozares ilgtermiņa attīstības virzienus.

Eiropas Savienības enerģētikas politikas mērķi ir padarīt enerģijas ražošanu un izlietošanu draudzīgāku videi un mazināt enerģijas piegādes riskus. Energoapgādes drošības pamatā ir enerģijas resursu avotu un piegāžu diversifikācija un pašnodrošinājuma paaugstināšana. ES enerģētikas politikas stūrakmeņi ir arī brīvs un likvīds (pietiekams skaits dalībnieku, kas nodrošina reālu konkurenci) enerģijas tirgus, konkurence un pieeja enerģijas pārvades infrastruktūrai. ES līmenī šie principi nostiprināti vairākos politikas dokumentos un direktīvās.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License