Par vietni

MĒRĶIS

Tīmekļa vietne Enerģētika Latvijā izveidota ar mērķi sniegt pamatinformāciju par enerģētikas politiku Latvijā. Šī publiski pieejamā resursa uzdevums ir sniegt minimālo nepieciešamo informāciju, kas ļautu zināt, saprast, sekot līdzi un analizēt norises enerģētikas politikā Latvijā. Vietnes primārā mērķauditorija ir tie sabiedrības dalībnieki, kuri enerģētikas politiku un enerģētiku uzskata par būtisku politikas un ekonomikas jomu un sabiedrības līdzdalību lēmumu veidošanā un pieņemšanā uzskata par priekšnoteikumu labas pārvaldības principu īstenošanai politikas procesā, bet pašiem nav pietiekamu sākotnējo zināšanu, lai spētu sekot līdzi norisēm enerģētikā un enerģētikas politikas procesam. Vietni darbina sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS un tās saturu uzrauga PROVIDUS enerģētikas politikas pētnieks Reinis Āboltiņš.

INFORMĀCIJA

Visi vietnē sniegtie skaitļi un aprēķini, kas nav jau gatavi dati un aprēķini, ir veikti, izmantojot Latvijas un ārvalstu iestāžu, uzņēmumu un pētniecības organizāciju datus. Vietnē iespēju robežās ir sniegtas atsauces par izmantoto datu un aprēķinu avotu un autoru. Lai arī Latvija ir salīdzinoši neliels tirgus gan no enerģijas ražošanas un patēriņa, gan no informācijas sagatavošanas, aprites un izmantošanas viedokļa, šajā tirgū darbojas daudzi dalībnieki, kuri nereti piedāvā atšķirīgus datus, aprēķinus un situācijas vai iespējamās notikumu attīstības interpretāciju. Vietnes Enerģētika Latvijā veidotāju nodoms ir pasniegt jau gatavo informāciju un analīzi iespējami neitrālā veidā, neizceļot kāda viedokļa "pareizību" pretstatā cita redzējuma "aplamībai". Svarīgākais atskaites punkts ir Latvijas valsts un iedzīvotāju stratēģiskās intereses. Informācijai, analīzei un viedokļiem jākalpo šo interešu sasniegšanai, iesakot labākos potenciālos risinājumus.

DINAMIKA

Vietnes saturu veido informācijas un analīzes pamatmasīvs, kura veidošanā izmantoti iespējami daudzi un dažādi informācijas avoti ar augstu uzticamību. Vietne ir "dzīva" - tā tiek regulāri papildināta un pilnveidota, lai uzlabotu tematikas uztveramību un datu pieejamību un aktualitāti. Ja tomēr pamanāt neatbilstību vai kļūdu, lūdzu ziņojiet par to vietnes veidotājam. Iespēja komentēt vietnes saturu paredzēta atgriezeniskās saites nodrošināšanai ar lasītāju - katras lapas saturu ir iespējams komentēt (reģistrētiem Wiki lietotājiem - tieši vietnē, nereģistrētiem - sūtot e-pastu vietnes veidotājam), paturot prātā vietnes mērķi - sniegt iespējami objektīvāku informāciju un analīzi par enerģētikas politiku Latvijā, nodrošinot arī absolūti nepieciešamo Baltijas reģiona, Eiropas Savienības un globālo kontekstu. Pirms ievietot komentāru par konkrētas lapas tekstuālo vai vizuālo saturu, ir ieteicams ielūkoties Ieteikumos komentētājiem, kas palīdzēs labāk un precīzāk noformulēt kritiku un ieteikumus.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License